Description

интегрирање на родовата перспектива во буџетскиот процес што подразбира родово базирана процена на буџетите, вклучување на родовата перспектива на сите нивоа на буџетскиот процес и преструктуирање на приходите и расходите со цел да се промовира родовата еднаквост