Description

Rodno budžetiranje je primjena rodnog aspekta u budžetskom procesu. Podrazumijeva rodno zasnovanu procjenu budžeta, uključujući rodnu perspektivu na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda u cilju promocije rodne ravnopravnosti.