Description

збир од ставови и традиционални претпоставки, норми и вредности што го спречуваат јакнењето на жените/нивното целосно учество во општеството