Description

вештачки пречки и невидливи бариери што го попречуваат пристапот на жените до врвните раководни и одлучувачки позиции во некоја организација, јавна или приватна, и од кој било домен

Additional notes and information

Се користи терминот „стаклен“ зашто овие пречки очигледно се невидливи и обично се поврзуваат со одржувањето статус кво во организацијата, наспроти транспарентните и еднаквите можности за напредување во кариерата за жените и мажите во организацијата.