Description

den process, strategi och myriad av handlingar genom vilka kvinnor har strävat efter att frigöra sig från mäns auktoritet, kontroll och traditionella maktstrukturer, samt därtill att säkerställa lika rättigheter för kvinnor, avskaffa könsdiskriminering inom lagstiftning, institutioner och beteendemönster samt inrätta rättsliga standarder som ska främja kvinnors fullständiga jämlikhet med män