Description

процесот, стратегијата и бројните мерки со кои жените се обидуваат да се ослободат од авторитетот и контролата на мажите и традиционалните структури на моќ, но и да обезбедат еднакви права за жените, да ја отстранат родовата дискриминација од законите, институциите и обрасците на однесување, и да постават законски стандарди со кои ќе се промовира нивната потполна еднаквост со мажите