Description

Интереси, признати от жените като резултат от подчинения им социален статут, които са насочени към това да оспорват разделенията по пол на труда, властта и контрола, и традиционно определените норми и роли по пол. Те варират според конкретния контекст и може да включват въпроси като законни права, домашно насилие, равни възнаграждения за равностоен труд, както и контрол на жените над правата им.