Description

интереси што ги идентификувале жените како резултат на својот подреден општествен статус, со кои се оспоруваат родовата распределба на трудот, моќта и контролата, и традиционално дефинираните норми и правила. СРИ може да варираат во зависност од дадените контексти и може да опфатат прашања како законските права, домашното насилство, еднаквите плати и контролата на жените врз своите тела.