Description

çdo çështje apo shqetësim i përcaktuar nga dallimet e bazuara në gjini dhe / ose të bazuara në seks midis grave dhe burrave

Additional notes and information

Çështjet gjinore përfshijnë të gjitha aspektet dhe shqetësimet që lidhen me jetën dhe situatën e grave dhe burrave në shoqëri, me mënyrën e ndërlidhjes së tyre, ndryshimet e tyre në qasjen dhe përdorimin e burimeve, aktivitetet e tyre dhe mënyrën se si reagojnë ndaj ndryshimeve, ndërhyrjeve dhe politikave.