Description

секое прашање или проблематика што е одредена од родово и/или полово базираните разлики меѓу мажите и жените

Additional notes and information

Родовите прашања ги опфаќаат сите аспекти и проблематики врзани со животите и состојбите на мажите и жените во општеството - вклучително и начинот на кој се меѓусебно поврзани, нивните разлики во пристапот до ресурси и нивната употреба, нивните активности, и како реагираат на промените, интервенциите и политиките.