Description

akákoľvek otázka alebo obava vyplývajúca z rozdielov medzi ženami a mužmi na základe pohlavia a/alebo rodu

Additional notes and information

Otázky súvisiace s rodovou rovnosťou sa vzťahujú na všetky aspekty a obavy súvisiace so životom a situáciou žien a mužov v spoločnosti, na spôsob, akým sa navzájom ovplyvňujú, na rozdiely medzi nimi v prístupe k zdrojom a ich využívaniu, na ich činnosti a na to, ako reagujú na zmeny, intervencie a politiky.