Description

statistika që pasqyrojnë në mënyrë adekuate ndryshimet dhe pabarazitë në situatën e grave dhe burrave në të gjitha fushat e jetës

Additional notes and information

Statistikat gjinore përcaktohen nga shuma e karakteristikave të mëposhtme: (a) të dhënat mblidhen dhe paraqiten të ndara sipas gjinisë si klasifikim parësor dhe i përgjithshëm; (b) të dhënat pasqyrojnë çështje gjinore - pyetje, probleme dhe shqetësime në lidhje me të gjitha aspektet e jetës së grave dhe burrave, duke përfshirë nevojat, mundësitë ose kontributet e tyre specifike për shoqërinë; (c) të dhënat bazohen në koncepte dhe përkufizime që pasqyrojnë në mënyrë adekuate larminë e grave dhe burrave dhe kapin të gjitha aspektet e jetës së tyre; dhe (d) metodat e mbledhjes së të dhënave marrin parasysh stereotipet dhe faktorët socialë dhe kulturorë që mund të nxisin paragjykime gjinore.