Description

štatistiky, ktoré primerane odrážajú rozdiely a nerovnosti týkajúce sa situácie žien a mužov vo všetkých oblastiach života

Additional notes and information

Rodové štatistiky vymedzuje súhrn nasledujúcich charakteristických vlastností: a) údaje sa zhromažďujú a predkladajú rozdelené podľa pohlavia v podobe primárnej a celkovej klasifikácie; b) údaje odrážajú rodové otázky – otázky, problémy a obavy vyplývajúce zo všetkých aspektov života žien a mužov vrátane ich špecifických potrieb, príležitostí alebo príspevkov do spoločnosti; c) údaje sú založené na konceptoch a vymedzeniach, ktoré primerane odrážajú rozmanitosť žien a mužov a zachytávajú všetky aspekty ich života; a (d) metódy zberu údajov zohľadňujú stereotypy a sociálne a kultúrne faktory, ktoré môžu vyvolať rodové vychýlenia.