Description

законодавна или друга мерка чија цел е да ги заштити жртвите, но и нивните семејства и сведоците од која било натамошна форма на насилство и ревиктимизација или секундарна виктимизација, во сите фази на истрагите и судските постапки