Description

legislatívne a iné opatrenia zamerané na ochranu obetí, ich rodín a svedkov pred akoukoľvek ďalšou formou násilia a opätovnej viktimizácie alebo sekundárnej viktimizácie vo všetkých fázach vyšetrovania a súdneho konania