Description

помош што ја нуди државата за лица што немаат доволно финансиски средства за да се одбранат на суд или да поведат судска постапка.

Additional notes and information

Според оваа дефиниција, правната помош воглавно се однесува на застапувањето на суд. Но, правната помош може да се однесува и на правен совет: од сите што ќе се соочат со правен проблем само дел ќе излезат со предметот пред суд. Правната помош и правниот совет често се суштински елементи при гарантирањето на економскиот пристап до правдата и правото на правичен лек, особено за жените жртви на домашното насилство и жените од групите во неповолна положба, како мигрантките.