Description

enkeltpersoners og gruppers ret til hurtig, effektiv og retfærdig sagsbehandling med henblik på beskyttelse af deres rettigheder, forebygge eller løse tvister samt kontrollere magtmisbrug gennem en gennemsigtig og effektiv proces med tilgængelige, økonomisk overkommelige og ansvarlige mekanismer, og som gennemføres på grundlag af ligestilling

Additional notes and information

I henhold til international ret er staterne forpligtedes til at sikre adgang til domstolene. Kvinders adgang til rettergang og domstolsprøvelse udgør en juridisk og forfatningsretlig ramme, der sikrer kvinders rettigheder. Kvinder uden uddannelse eller bevidsthed om deres rettigheder og beslutningsbeføjelser er imidlertid ofte ikke i stand til at kræve deres ret, få retshjælp eller gå i retten. I proceduremæssig forstand betyder adgang til retsvæsen og domstolsprøvelse, at de, der søger håndhævelse af hævdvundne rettigheder, sikres: 1) relevante og forståelige oplysninger om omfanget af deres rettigheder og om, hvordan de sikrer sig adgang til dem; 2) en lettilgængelig infrastruktur - både i formel og praktisk forstand - der giver mulighed for at indhente disse oplysninger og derefter skride til handling; 3) sikkerhed for at denne infrastruktur fungerer i praksis og kvalitativt lever op til de fornødne standarder; og 4) at borgeren kan have tillid til, at infrastrukturen har nytteværdi og er ubestikkelig. For at undgå sekundær viktimisering og stigmatisering af kvinder under retssager er der behov for en kønssensitiv tilgang. Et grundlæggende aspekt af retssikkerhed handler om at sikre, at retlige og juridiske udfald i sig selv er "rette og rimelige".