Description

juridisk klage, hvor personer anser sig for forurettede på grund af manglende overholdelse af ligebehandlingsprincippet, og hvor der foreligger en prima facie-sag om forskelsbehandling, påhviler det sagsøgte at bevise, at det pågældende princip ikke er overtrådt

Additional notes and information

Inden for ligebehandling af kvinder og mænd ændres bevisbyrden mellem parterne (sagsøgt og anklager) i henhold til Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 og på grundlag af EU-Domstolens retspraksis.