Description

Inimeste rühm, kellel on suurem risk kogeda vaesust, sotsiaalset tõrjutust, diskrimineerimist ja vägivalda kui ülejäänud elanikkonnal, sh rahvusvähemused, migrandid, puudega inimesed, eraldatuses elavad eakad, lapsed ja teised grupid

Additional notes and information

Suurem oht kogeda diskrimineerimist ja tõrjumist on sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste tingimuste tagajärg, mitte teatud rühmadele iseloomulik omadus. Naised ja tütarlapsed, kes neisse rühmadesse kuuluvad, kogevad sageli mitmest diskrimineerimist ja soopõhist vägivalda. Samas on neil piiratud ligipääs kaitsele, toetusele ja kahju hüvitamisele, kui nende õiguseid rikutakse. Hiljutised uurimistulemused stereotüüpsete soorollide ja hoiakute ning nende diskrimineeriva mõju teemal rõhutavad, et naised pole oma olemuse tõttu suuremas ohus, vaid seda põhjustab nende kuulumine ebasoodsas olukorras olevasse rühma.