Description

Oštećena/i – žrtva je fizičko lice koje je pretrpjelo povredu (uključujući fizičku, mentalnu ili emocionalnu povredu ili ekonomski gubitak) direktno prouzrokovanu krivičnim djelom – bez obzira da li je počinilac identifikovan, lišen slobode, krivično gonjen ili osuđen i bez obzira na porodični odnos između njih.

Additional notes and information

Ova definicija također obuhvata članove porodice umrle žrtve koji su pretrpjeli štetu zbog smrti osobe koja je direktno prouzrokovana krivičnim djelom. U odnosu na nasilje nad ženama, termin „žrtva” se često koristi naizmjenično sa terminom „preživjela/li”. Međutim, izraz žrtva bio je predmet kritike jer negira učešće žena koje su podvrgnute rodno zasnovanom nasilju, posebno žrtava silovanja. Stoga je predloženo da se koristi izraz preživjela/li. Rasprave u vezi sa ovom terminologijom su u toku. Uprkos trenutnim raspravama o terminima „žrtva” i „preživjela/li” – radi jasnoće i dosljednosti – u svim definicijama u Rječniku o rodnoj ravnopravnosti vezanim za rodno zasnovano nasilje, termin „žrtva” koristimo pošto se koristi u evropskim i međunarodnim izvorima.