Description

Термин „вишеструка дискриминацијаˮ користи се као свеобухватан, неутралан појам за све случајеве дискриминације по неколико дискриминаторних основа. Видети такође: интерсекционална дискриминација

Additional notes and information

Односи се на било коју комбинацију облика дискриминације особа на основу пола, расног или етничког порекла, религије или уверења, инвалидитета, старости, сексуалне оријентације, родног идентитета или других карактеристика и на дискриминацију коју трпе они који имају или који сматрају да имају те карактеристике. Овај феномен се може манифестовати на два начина. Прво, постоји „адитивна или додатна дискриминацијаˮ, где се дискриминација одвија на основу неколико основа које делују одвојено. Друго, постоји „интерсекционална дискриминацијаˮ, где два или више основа међусобно делују на такав начин да су нераскидиви. Жене које припадају одређеним неповољним групама изложене су већем ризику да буду подвргнуте неједнаком третману, јер имају комбинацију карактеристика које могу изазвати дискриминацију, а на њих утиче вишеструка дискриминација на различите начине или у различитом степену од мушкараца који припадају истим групама (на пример, стерилизација Ромкиња без њиховог пристанка).