Description

kombinācija, ko veido dažādu veidu diskriminācija pret personām, pamatojoties uz dzimumu, rasi vai etnisko piederību, reliģiju vai ticību, invaliditāti, vecumu, dzimumorientāciju, dzimumidentitāti vai citām īpašībām, un diskriminācija, kurai pakļautas personas, kam piemīt vai šķietami piemīt šādas īpašības

Additional notes and information

Terminu “multiplā diskriminācija” izmanto kā vispārēju, neitrālu apzīmējumu visiem diskriminācijas gadījumiem vairāku diskriminējošu iemeslu dēļ. Šī parādība var izpausties divējādi. Pirmkārt, ir “papildinošā diskriminācija”, kurā diskriminācija notiek, pamatojoties uz vairākiem, atsevišķi pastāvošiem iemesliem. Otrkārt, ir “krusteniskā diskriminācija”, kurā divi vai vairāki diskriminācijas iemesli mijiedarbojas tā, ka tie nav nošķirami. Sievietēm, kas ir noteiktās nelabvēlīgā situācijā esošās grupās, pastāv lielāks risks būt pakļautām nevienlīdzīgai attieksmei, jo viņām ir vairākas īpašības, kas var izraisīt diskrimināciju, un viņas ir pakļautas multiplajai diskriminācijai vairākos veidos vai dažādās pakāpēs nekā vīrieši, kas pieder tām pašām grupām (piemēram, romu sieviešu sterilizācija bez viņu piekrišanas).