Description

В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.

Additional notes and information

В областта на равното третиране между жените и мъжете по силата на Директива 97/80/ЕО от 15 декември 1997 г. въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз доказателствената тежест се прехвърля между страните (обвиняем и жалбоподател)