Description

v případě právních stížností podaných osobami, jež mají za to, že utrpěly újmu v důsledku neuplatnění zásady rovného zacházení, pokud je zároveň prima facie skutkově i právně odůvodněno, že se jedná o diskriminaci, je na žalovaném aby dokázal, že nedošlo k porušení zmíněné zásady

Additional notes and information

Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 přenáší na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie důkazní břemeno v případech, které se týkají rovného zacházení se ženami a muži, z žalobce na žalovaného.