Description

Sveobuhvatan institucionalni okvir koji povezuje različite entitete sa dobro definisanim i razgraničenim (iako se u nekim slučajevima preklapaju) mandatima, odgovornostima i ovlašćenjima u mrežu saradnje. Opšti cilj je osigurati zaštitu i pomoć žrtvama, pomoći u njihovom potpunom oporavku i osnaživanju, sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i krivičnom gonjenju počinilaca (tzv. 3 P). Referalni mehanizmi rade na bazi efikasnih linija komunikacije i uspostavljajju jasno naznačenenih načina i procedura upućivanja, sa jasnim i jednostavnim pojedinačnim koracima.

Additional notes and information

3 P odnosi se na zaštitu (protection), sprečavanje (prevention) i kažnjavanje (prosecution).