Description

недржавјанка што се преселила или се обидува да се пресели од една држава - често, но не и секогаш државата што се поврзува со нејзината националност - во друга држава, и чие присуство во државата каде што се доселува може, но и не мора да биде законито и регуларно

Additional notes and information

Понатаму, отселувањето (или обидот за отселување) не е секогаш на доброволна основа зашто понекогаш засегнатата жена е донесена во државата на сила, со несоодветен притисок или измама, со цел потоа да биде експлоатирана, а, во други случаи, може да е принудена на отселување поради економски или природни непогоди, или природни катастрофи.