Description

puna e kryer nga një person në shtëpinë e tij apo saj, ose në mjedise të tjera të zgjedhura prej saj ose tij, përveç vendit të punës të punëdhënësit, kundrejt shpërblimit, i cili rezulton në një produkt ose një shërbim siç përcaktohet nga punëdhënësi, pavarësisht se kush ofron pajisjet, materialet ose burimet e tjera të përdorura