Description

работата што ја врши лице во својот дом или во други простории по свој избор, кои не се простор на работодавачот, за паричен надоместок, а чиј резултат се производи или услуги според барањата на работодавачот, независно од тоа кој ги обезбедува опремата, материјалите или другите влезни средства