Description

Систематично отчитане на специфичните въпроси, свързани с пола и основаните на пола предубеждения при изготвянето на всички официални статистики и на всички етапи от създаването на данни.

Additional notes and information

В този процес всички данни, както тези за отделни лица, така и тези, които не са пряко свързани с лицата, се събират, комплектуват и анализират като се има предвид, че фактори, основани на пола влияят по различен начин на жените и мъжете.