Description

Общи методологически подходи, които улесняват интегрирането на перспективата "пол" в политиките и програмите.

Additional notes and information

В методите за интегриране на равнопоставеността на половете се използват разнообразни инструменти по стратегически начин, предлагат се всеобхватни системи за интегриране на принципа на равенство между половете и могат да се съчетават с цел събиране на информация, подобряване на знанията и създаване на различни програми.