Description

przemoc skierowana przeciwko kobiecie, ponieważ jest kobietą lub która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu

Additional notes and information

Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć jest formą dyskryminacji i pogwałceniem ich fundamentalnych wolności i praw. Obejmuje wszystkie akty przemocy wobec kobiet, w wyniku których kobiety doznają lub mogą doznawać cierpień natury fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej, w tym również groźby dokonywania takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, mające miejsce tak w życiu publicznym, jak i prywatnym. Przemoc wobec kobiet obejmuje takie formy przemocy jak przemoc w bliskim związku, przemoc seksualna (w tym gwałt, wykorzystywanie i molestowanie seksualne), przemoc psychologiczna i ekonomiczna, handel kobietami, przymusowa prostytucja, niewolnictwo i różne formy szkodliwych praktyk takich jak małżeństwo dzieci lub przymusowe małżeństwo, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przestępstwa popełniane w obronie honoru, przymusowa aborcja, przymusowa ciąża i przymusowa sterylizacja. Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć opiera się na zhierarchizowanych, nierównościowych strukturalnych układach sił zakorzenionych w kulturowych normach dotyczących płci. Ujawnia także dominację w sferze symbolicznej i kulturowej i często manifestuje się przemocą bezpośrednią. Definicja ta podkreśla, że przemocy wobec kobiet dopuszcza się ze względu na płeć, ma ona na celu uwidacznianie historycznej nierównowagi sił między kobietami i mężczyznami oraz próbuje uchwycić opresyjne wzorce przymusowej kontroli, która pozbawia kobiety podstawowych wolności.