Description

samtliga former av våld som riktas mot en kvinna på grund av att hon är kvinna eller som påverkar kvinnor på ett oproportionerligt sätt

Additional notes and information

Könsrelaterat våld mot kvinnor är en form av diskriminering och en kränkning av deras grundläggande friheter och rättigheter. Det inbegriper våldshandlingar mot kvinnor som leder till eller sannolikt kan leda till fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, antingen inom det offentliga livet eller privatlivet.
Könsrelaterat våld inbegriper olika former av våld såsom våld i nära relationer, sexuellt våld (inbegripet våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier), psykiskt och ekonomiskt våld, människohandel med kvinnor, tvångsprostitution, slaveri och olika former av skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, brott som begås på grund av så kallad heder, påtvingad abort, påtvingad graviditet och tvångssterilisering.
Könsrelaterat våld mot kvinnor är baserat på hierarkiska och ojämställda strukturella maktförhållanden med rötter i kulturrelaterade könsnormer. Det åskådliggör också en symbolisk och kulturell dominans och maktordning och uttrycks ofta genom direkt våld. Denna definition understryker det faktum att våld mot kvinnor grundar sig i kön, den syftar till att synliggöra den historiska maktobalansen mellan kvinnor och män och ge uttryck för det mönster av förtryck och tvångskontroll som berövar kvinnor grundläggande friheter.