Description

процес на градење на капацитетите и свесноста оддолу нагоре, кој води кон поголемо учество во трансформирањето на родовите односи на моќ преку поединци или групи што ја развиваат свесноста за подреденоста на жените и го градат нивниот капацитет да ја оспорат