Description

еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на работата, проектите или програмите

Additional notes and information

Во состојба на родова еднаквост, се очекува жените и мажите да учествуваат пропорционално на нивната застапеност во населението. Сепак, во многу области жените учествуваат во помала мера од она што се очекува врз основа на застапеноста на полот во населението (подзастапеност на жените), а мажите учествуваат повеќе отколку што се очекува (презастапеност на мажите).