Description

Инструменти за наблюдение на разликите по пол, промените, свързани с пола във времето и напредъка в постигане на целите по отношение на равнопоставеността на половете.

Additional notes and information

Като цяло индикаторите са статистика с референтна точка (стандарт или целеви индикатор), спрямо която може да се вземат решения относно стойността. Индикаторите имат нормативен характер в смисъл, че промяната от референтната точка в дадена посока може да се изтълкува като „добра“ или „лоша“. В случая на статистиката по пол, положението на жените в дадена държава обикновено се оценява чрез справка (сравнение с) положението на мъжете в същата държава. В няколко случая, като например процента на майчината смъртност или достъпа до здравни грижи за майките в пост родилен период, стандартът е положението на жените в други държави. Освен количествените индикатори (основани на статистика по пол), може да има и качествени индикатори (въз основа на опита, нагласите, мненията и чувствата на жените и мъжете). Индикаторите по пол позволяват да се измерват промените в отношенията между жените и мъжете в дадена област, програма или дейност, както и промените в статута или положението на жените и мъжете.