Description

qasje akademike, zakonisht ndërdisiplinore, për analizën e situatës së grave dhe marrëdhëniet gjinore, si dhe për dimensionin gjinor të të gjitha disiplinave të tjera

Additional notes and information

Krijimi i studimeve mbi gratë konfirmoi idenë se gratë janë të denja për t'u studiuar më vete, dhe çoi në zhvillimin e një epistemologjie feministe. Në vetvete, krijimi i studimeve mbi gratë është një akt politik, që lidh lëvizjet e grave dhe feministëve, dhe kështu shumëfishon mundësitë për ndryshime shoqërore.