Description

академски, најчесто интердисциплинарен пристап кон анализата на состојбите на жените и родовите односи, како и на родовата димензија на сите други дисциплини

Additional notes and information

Основањето на женските студии ја потврди идејата дека жените сами по себе се вредни да се проучуваат и доведе до развој на феминистичка епистемологија. Само по себе, конституирањето на женските студии претставува политички чин кој ги обединува женските и феминистичките движења, со што ги мултиплицира и можностите за општествени промени.