Description

jakékoli úmyslné jednání, které pomocí nátlaku nebo vyhrožování vážně narušuje psychickou integritu jiné osoby; Statistická definice: jakýkoli čin, který způsobuje psychologickou újmu individuu. Psychologické násilí může mít formu např. nátlak, pomlouvání, slovní urážka nebo obtěžování.

Additional notes and information

Významným rysem psychického násilí je vzorec, který toto zneužívající chování sleduje v čase, ať už v rodině, nebo mimo ni. Dotýká se nejen duševního zdraví a sociálního začlenění jednotlivců, ale také je připravuje o příležitosti budoucího osobního, sociálního a hospodářského rozvoje. Příkladem psychického násilí je izolace od ostatních lidí, slovní napadání, vyhrožování, zastrašování, kontrola, obtěžování či nebezpečné pronásledování, urážky, ponižování a pomluvy.