Description

Нагласи, стеротипи и културни норми, които стоят в основата на обуславяните от половете практики, и може да породят основани на половете форми на пряко насилие.