Description

faktiskt eller försök till missbruk av en utsatt position, skillnader i makt eller förtroende för sexuella syften, inbegripet men inte begränsat till monetär, social eller politisk förtjänst av sexuell exploatering av en annan person

Additional notes and information

Termen används ofta specifikt i samband med sexuell exploatering av barn. Enligt konventionen om barnets rättigheter innebär sexuell exploatering användningen av barn för kommersiell sexuell exploatering och i ljud och bilder av sexuella övergrepp mot barn, barnprostitution, sexslaveri, sexuell exploatering i samband med resor och turism, människohandel (inom och mellan länder) och försäljning av barn i sexuellt syfte och tvångsäktenskap.
Enligt Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp innebär sexuell exploatering beteende med avseende på a) sexuellt övergrepp, b) brott som rör barnprostitution, c) brott som rör barnpornografi, d) brott som rör barns deltagande i pornografiska utföranden, e) att avsiktligt få ett barn att bevittna sexuella handlingar för sexuella ändamål och f) sökande av kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad gromning.