Description

клучен концепт во женските студии и феминистичката теорија, со фокус на темите поврзани со контролата врз женските тела, телесните различности и критиките за родовата дихотомија и есенцијализам.

Additional notes and information

Дискурсите за родот влијаат врз телата на разни начини, имено преку информирање за изгледот и способностите на девојчињата и момчињата, жените и мажите, или преку обопштување на наративите за анатомијата, физиологијата и други телесни карактеристики на родовите. Поради сеприсутните (нови) медиуми и популарните научни дискурси за улогите на жените и мажите во нивниот претпоставен директен однос со телесноста, овие дискурси имаат значителна прескриптивна моќ.