Description

soustavné zohledňování rozdílů v podmínkách, situacích a potřebách žen a mužů v rámci všech politik a opatření

Additional notes and information

Genderový mainstreaming spočívá v (pře)organizování, zlepšení, rozvoji a hodnocení politických procesů tak, aby subjekty, které se zpravidla zabývají tvorbou politik, do všech politik na všech úrovních a ve všech fázích začleňovaly hledisko rovnosti žen a mužů. Začleňování genderového hlediska je proces posouzení dopadů plánovaných opatření, právních předpisů, politik nebo programů ve všech oblastech a na všech úrovních z hlediska jejich důsledků pro ženy a pro muže. Jedná se o způsob, jak z problémů a zkušeností žen, ale i mužů, učinit neoddělitelný rozměr návrhů, uplatňování, sledování a hodnocení politik a programů ve všech oblastech politiky, hospodářství a společnosti, aby přinášely rovné výhody ženám a mužům a aby nedocházelo k utužování nerovnosti. Konečným cílem je dosáhnout genderové rovnosti. Genderový mainstreaming je doplňková strategie, která nenahrazuje politiku a programy zaměřené na ženy, právní předpisy týkající se genderové rovnosti, institucionální mechanismy pro rovnost žen a mužů a konkrétní opatření, jejichž cílem je odstraňování genderových rozdílů.