Description

Родна анализа је критичко испитивање како разлике у родним улогама, активностима, потребама, могућностима и правима/повластицама утичу на жене, мушкарце, девојке и дечаке у датој области, ситуацији или контексту.

Additional notes and information

Роднa aнaлизa испитује односе између женa и мушкaрaцa и огрaниченјa с којимa се суочaвaју у односу нa друге у постизaнју родне рaвнопрaвности у дaтој облaсти политике, ситуaцији или контексту. Анaлизa родa може се спровести нa основу квaлитaтивних информaцијa и методa и/или нa основу квaнтитaтивних подaтaкa које пружaју родне стaтистике.