Description

všeobecne akceptované hodnoty a správanie v rámci organizácie, ako sú odpracované hodiny, vtipy, ktoré sa považujú za vhodné, a spôsob, ktorým sa kolegovia oslovujú

Additional notes and information

Všetky z nich sa premietajú do kolektívneho, nevysloveného úsudku o tom, čo sa v rámci organizácie považuje za relevantné, prijateľné a/alebo dôležité. Všetky z nich sa premietajú do kolektívneho, nevysloveného úsudku o tom, čo sa v rámci organizácie považuje za relevantné, prijateľné a/alebo dôležité. Základné prvky organizačnej kultúry sú implicitné; vykonávajú sa v rámci každodennej rutiny, udávajú členom organizácie spoločný smer a sú výsledkom vzdelávania a vnútornej koordinácie v rámci organizácie. Okrem toho predstavujú špecifický pohľad na svet. Jednotlivci sa neučia organizačnej kultúre vedome, ale osvojujú si ju v rámci procesu socializácie. To ukazuje, že inštitucionálna transformácia môže nastať iba vtedy, ak sa zohľadní organizačná kultúra.