Description

dvojaká zodpovednosť za udržanie domácnosti a rodiny a vykonávanie platenej práce

Additional notes and information

Dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom je základom princípu a cieľov podpory rovnakých príležitostí. Materstvo a rodová deľba práce túto zodpovednosť kladie predovšetkým na ženy. Táto situácia je dôležitým určujúcim prvkom rodových nerovností medzi pohlaviami a nerovnosťou medzi ženami. Konflikt medzi týmito rodinnými povinnosťami a požiadavkami na prácu významne prispieva k znevýhodneniu žien na trhu práce a k pomalému pokroku smerom k rovnakým príležitostiam a rovnakému zaobchádzaniu so ženami a mužmi v zamestnaní.