Description

U vezi sa rodnom ravnopravnošću, anketa o korištenju vremena je kvantitativno mjerenje korištenja vremena od strane žena i muškaraca, posebno u odnosu na plaćeni i neplaćeni rad, tržišne i netržišne aktivnosti i slobodno vrijeme i lično vrijeme.