Description

мерка за тоа како го користат времето жените и мажите, особено во поглед на платената и неплатената работа, пазарот и непазарните активности, слободното време и личното време