Description

mbështetja për viktimat e dhunës seksuale mund të marrë formën e një qendre krize/emergjente për trajtimin e përdhunimit ose një qendre referimi të dhunës seksuale. Qendrat e krizës/emergjencës së (trajtimit të) përdhunimit zakonisht ofrojnë ndihmë afatgjatë si këshillim ballë për ballë, grupe mbështetëse dhe kontakte me shërbime të tjera. Ato gjithashtu mbështesin viktimat gjatë procedurave gjyqësore duke siguruar avokim nga një grua në tjetrën dhe ndihmë tjetër praktike. Qendrat e referimit të dhunës seksuale mund të specializohen në kujdesin e menjëhershëm mjekësor, mjekësinë ligjore me cilësi të lartë praktika dhe ndërhyrja në raste emergjente.