Description

shërbimi telefonik që ofron mbështetje, informacion dhe këshilla profesionale për gratë që i mbijetojnë dhunës

Additional notes and information

Konventa e Stambollit (IC) ka vendosur standarde për linjat kombëtare të ndihmës për gratë, të cilat janë standarde të rëndësishme për të gjitha shtetet që duhet të ndjekin, pavarësisht nëse ato e kanë ratifikuar Konventën. Sipas nenit 24 të Konventës së Stambollit, shtetet duhet të sigurojnë të paktën një linjë ndihmëse kombëtare për të adresuar të gjitha format e dhunës ndaj grave, duke operuar 24/7 dhe falas. Elementë të tjerë të rëndësishëm të një linje ndihme kombëtare për gratë do të ishte të ofronte mbështetje në të gjitha gjuhët përkatëse, të kishte një numër publik të reklamuar gjerësisht dhe të siguronte referime në shërbime të tjera të rëndësishme si qendrat e këshillimit, strehimoret e grave ose policia.