Description

útok, ktorý môže mať formu hrozby násilia a poškodenia až po emocionálne zneužívanie a kontrolu na základe širokej škály slovných útokov, ponižovania alebo emocionálneho zanedbania, podľa modelu donucovacieho správania voči ženskej obeti

Additional notes and information

Medzi príklady psychologického násilia patrí izolácia obete páchateľom a používanie detí na účely kontroly alebo potrestania obete (t. j. fyzický alebo sexuálny útok na deti alebo ich donútenie stať sa svedkami zneužívania ich matky).